Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Κατερίνης – Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2020

Αριθ.Πρωτ.Οικ.30078/21-09-2020

ΑΔΑ: ΩΚΞΤΩΕΤ-3Χ3

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Κατερίνης
θα διενεργήσει

ανοιχτό διαγωνισμό άνω των κοινοτικών ορίων για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2020» με αριθμό μελέτης ΔΠΚ/19/2020 και εκτιμώμενη αξία 330.932,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (αριθμός διαγωνισμού: 95957) και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού που έλαβε συστημικό αριθμό 95957, μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα: 22/09/2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα: 08:00 και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι: 19/10/2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15.00.

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης, της ΔΠ/19/2020 μελέτης και του ν.4412/2016.

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ σύμφωνα με το ά.25 του ν.4412/2016.

Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΣΗΔΗΣ.

Η προμήθεια υποδιαιρείται σε επτά (7) ομάδες, ως εξής:

  • ΟΜΑΔΑ Α: ΓΑΝΤΙΑ, αξίας 15.557 πλέον ΦΠΑ, CPV: 18141000-9
  • ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΑΝΗ, αξίας 5.100 πλέον ΦΠΑ, CPV: 18444100-4
  • ΟΜΑΔΑ Γ : ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ, αξίας 10.215 πλέον ΦΠΑ, CPV: 33968000-3
  • ΟΜΑΔΑ Δ : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ, αξίας 26.930 πλέον ΦΠΑ, CPV: 33157100-6
  • ΟΜΑΔΑ Ε : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, αξίας 26.130 πλέον ΦΠΑ, CPV: 35113400-3
  • ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, αξίας 79.850 πλέον ΦΠΑ, CPV: 18830000-6
  • ΟΜΑΔΑ Ζ : ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, αξίας 167.150 πλέον ΦΠΑ, CPV: 35113400-3

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (=2%χαξία ομάδας/ων εκτός ΦΠΑ) και κατάθεση δειγμάτων.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους (ΚΑΕ 30.6061.903) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών: Δ. Παπαδοπούλου και Ζ. Σερετίδου (τηλέφωνο: 2351029407, φαξ: 2351033799 και e-mail: mitrodora@katerini.gr / serzoe@katerini.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr (αριθμός διαγωνισμού 95957) καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://katerini.gr/ στη διαδρομή ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ → ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ → Προκηρύξεις → Προμηθειών, με παραπομπή (link) στον ιστότοπο διενέργειας του διαγωνισμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ για να λάβετε τα έγγραφα της σύμβασης και να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό (από τις 22-09-2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 08:00 π.μ. και μετά):

Α. πατάτε στον παρακάτω σύνδεσμο
http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

Β. πληκτρολογείτε όπου Αρ.Α/Α Συστήματος=95957 και όπου Κατάσταση=ΕΝΕΡΓΟΙ

Γ. πατάτε το κουμπί Αναζήτηση

Δ. τέλος, πατάτε στον αριθμό του διαγωνισμού που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της αναζήτησης και εμφανίζονται συγκεντρωμένα (ως συνημμένα) τα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού.

Προηγούμενο Γ.Ν. Κατερίνης – Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας γραφικής ύλης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας