Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Κατερίνης – Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης
προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 49.935,46 ευρώ πλέον 11.984,51 ευρώ ΦΠΑ, σύνολο 61.919,97 ευρώ με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, που βασίζεται μόνο στην τιμή.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται σε έξι τμήματα, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, ενδ. προϋπ/σμού 10.786,46€ χωρίς ΦΠΑ,
ΤΜΗΜΑ 2. Προμήθεια εντύπων, ενδ. προϋπ/σμού 2.770,00 € χωρίς ΦΠΑ,
ΤΜΗΜΑ 3. Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης, ενδ. προϋπ/σμού 12.560,00 € χωρίς ΦΠΑ,
ΤΜΗΜΑ 4. Προμήθεια σφραγίδων, πρ/σμού 1.555,00€ χωρίς ΦΠΑ,
ΤΜΗΜΑ 5. Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού, πρ/σμού 19.222,00 € χωρίς ΦΠΑ,
ΤΜΗΜΑ 6. Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (φαξ), τους εκτυπωτές και τα πολυμηχανήματα του Δήμου, ενδ. πρ/σμού 3.042,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για ένα ή περισσότερα εκ των προαναφερόμενων τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και τις ποσότητες του τμήματος. Η δαπάνη για την προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης

για έξι μήνες χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώς και του νομικού πλαισίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 2, Τ.Κ. 60133, στον 1ο όροφο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στις 12 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00 και θα λήξει στις 10:30 π.μ.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών ή συνεταιρισμοί, τα οποία είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016.

Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι η Ιωαννίδου Ανατολή, τηλ. 2351350435, e-mail: anatoli.ioannidou@katerini.gr.

Τα συμβατικά τεύχη θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης www.katerini.gr.

 

Προηγούμενο Δ. Κατερίνης – Προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα του δήμου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας