Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Κατερίνης – Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

 

Ο Δήμος Κατερίνης θα διενεργήσει ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» με αριθμό μελέτης ΔΠΚ/19/2021 και εκτιμώμενη αξία 81.760 € εκτός ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (αριθμός διαγωνισμού: 132422) όπου υποβάλλονται οι προσφορές από 27-05-21, 08:00 έως 11-06-21, 22:00. Όλη η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, της ΔΠ/19/2021 μελέτης και του ν.4412/2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ σύμφωνα με το ά.25 του ν.4412/2016. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους (ΚΑΕ 20.6635.911) και υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα, ως εξής: Τμήμα 1: Κάδος Απορριμμάτων 360 lt, 7.000 €/Τμήμα 2: Κάδος Απορριμμάτων 240 lt, 36.120 €/Τμήμα 3: Κάδος Απορριμμάτων 1100 lt, 38.640 €. Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (=2%χαξίας τμήματος/τμημάτων) και κατάθεση δειγμάτων. Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών: Μ. Παπαδοπούλου και Ι. Βαρβαρέζος (τηλέφωνα: 2351350595+589) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr (αριθμός διαγωνισμού 132422) καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://katerini.gr/ στη διαδρομή ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ → ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ → Προκηρύξεις → Προμηθειών, με παραπομπή (link) στον ιστότοπο διενέργειας  του διαγωνισμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ για να λάβετε τα έγγραφα της σύμβασης και να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό:

Α. πατάτε στον παρακάτω σύνδεσμο
Β. πληκτρολογείτε όπου Αρ.Α/Α Συστήματος=132422 και όπου Κατάσταση=ΕΝΕΡΓΟΙ
Γ. πατάτε το κουμπί Αναζήτηση
Δ. τέλος, πατάτε στον αριθμό του διαγωνισμού που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της αναζήτησης και εμφανίζονται συγκεντρωμένα (ως συνημμένα) τα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού.
Προηγούμενο Δ. Κατερίνης – Αποκατάσταση στρώσεων οδοστρωσίας της αγροτικής οδού στη θέση ‘‘Πλιτσκό -Προσήλιο’’ της Κοινότητας Ελατοχωρίου στη Δημοτική Ενότητα Πιερίων του Δήμου Κατερίνης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας