Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Κατερίνης – Προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα του δήμου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Κατερίνης θα διενεργήσει συνοπτικό (επαναληπτικό) διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 58.831 ευρώ εκτός ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάση την τιμή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό 96264 από 12.10.20 ώρα 08:00 π.μ. έως τις 21.10.20 ώρα 10:00 π.μ. και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση δικ/κών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς θα γίνει 21.10.20 ώρα 11:00 π.μ.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Δ. Παπαδοπούλου και Β. Μπατσαράς στα τηλέφωνα: 2351032314 + 2351029177.

Η προμήθεια θα ανατεθεί και θα εκτελεστεί υπό τις προϋποθέσεις του ν.4412/2016.

Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 96264, www.promitheus.gov.gr.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 30.6641.005 του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Προηγούμενο ΕΒΕΑ: Ζητήσεις Προσφορές | 2020

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας