Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Κατερίνης – Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών προσώπων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών προσώπων», προϋπολογισμού 1.146.929,74 ευρώ, πλέον 275.263,14 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 1.422.192,88 με Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, που βασίζεται μόνο στην τιμή.

Τα είδη της προμήθειας είναι:

 • ΤΜΗΜΑ 1. Πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης, ενδ. πρ/σμού 539.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%,
 • ΤΜΗΜΑ 2. Πετρέλαιο θέρμανσης Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης, πρ/σμού 6.967,74 € πλέον ΦΠΑ 24%,
 • ΤΜΗΜΑ 3. Πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη Ο.Π.Π.Α.Π. Δήμου Κατερίνης, ενδ. πρ/σμού 119.726,00 € πλέον ΦΠΑ 24%,
 • ΤΜΗΜΑ 4. Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ, ενδ. πρ/σμού 23.182,00 € πλέον ΦΠΑ 24%,
 • ΤΜΗΜΑ 5. Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης για τα δημοτικά σχολεία της ομάδας Α’, ενδ. πρ/σμού 125.644,00 € πλέον ΦΠΑ 24%,
 • ΤΜΗΜΑ 6. Πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης για τα δημοτικά σχολεία της ομάδας Β’, ενδ. πρ/σμού 111.422,00 € πλέον ΦΠΑ 24%,
 • ΤΜΗΜΑ 7. Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης για τα Γυμνάσια και Λύκεια του κέντρου της πόλης Κατερίνης, ενδ. πρ/σμού 107.606,00 € πλέον ΦΠΑ 24%,
 • ΤΜΗΜΑ 8. Πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης για τα Γυμνάσια και Λύκεια της περιφέρειας, ενδ. πρ/σμού 113.382,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και τις ποσότητες του τμήματος. Η δαπάνη για την προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες, με δυνατότητα παράτασης για έξι μήνες, είτε με αύξηση του συμβατικού τιμήματος λόγω ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης είτε χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώς και του νομικού πλαισίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 20/5/2020 ημέρα Τετάρτη. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 21/5/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ορίζεται η 15/6/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, τα οποία είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, εκτός από τους αλλοδαπούς φορείς, κατά περίπτωση.

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε ποσό 11.469,30 ευρώ, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 1% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. Συγκεκριμένα για τα τμήματα της παρούσας σύμβασης, τα ποσά των εγγυήσεων συμμετοχής είναι τα εξής:

 • Τμήμα 1: 5.390.00 €,
 • Τμήμα 2: 69,68 €,
 • Τμήμα 3: 1.197.26 €,
 • Τμήμα 4: 231,82 €,
 • Τμήμα 5: 1.256,44 €,
 • Τμήμα 6: 1.114,22 €,
 • Τμήμα 7: 1.076,06 €,
 • Τμήμα 8: 1.133,82 €.

Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι η Ιωαννίδου Ανατολή, τηλ. 2351350435, e-mail: anatoli.ioannidou@katerini.gr .Τα συμβατικά τεύχη θα είναι αναρτημένα στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η διακήρυξη δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20.5.2020 με αριθ. 2020/S 098-233224.

O Αντιδήμαρχος Κατερίνης
Μορφακίδης Δημήτριος
Προηγούμενο Ανοίγει σήμερα 20/05/2020 στις 12:00 το σύστημα υποβολών αιτήσεων στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας