Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Πύδνας-Κολινδρού – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξης «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δήμου Πύδνας – Κολινδρού»

Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού διακηρύττει ότι την 19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 (λήξη υποβολής των προσφορών) στο Δημαρχείο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, θα διεξαχθεί με ανοιχτό διαγωνισμό Δημοπρασία [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δήμου Πύδνας – Κολινδρού».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011304845 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δήμου Πύδνας – Κολινδρού».

Το έργο «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό €482.799,84 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δήμου Πύδνας – Κολινδρού», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 21 /2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού , ανέρχεται στο ποσό των 483.870,97 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 600.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.pydnaskolindrou.gr (στο σύνδεσμο Προκηρύξεις).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ υπόδειγμα τύπου Β’.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών i που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.ii,

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 9.677,42 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού και η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 (180 + 30) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα κατ’ ελάχιστο 6 μηνών (180 ημέρες).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και από τα άρθρα της διακήρυξης.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι (540) Πεντακόσιες σαράντα ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού, αρμόδιος υπάλληλος Δούρος Κωνσταντίνος (τηλ.: 23533-50123, Φαξ: 23530-22990) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού (τηλ.: 23533/50123- 135, Φαξ: 23530-22990), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχετικά αρχεία

Προηγούμενο Δ. Δίου-Ολύμπου – Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων – μικροεργαλείων, ψυχρού  ασφαλτομίγματος, θερμού ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2021

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας