Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Πύδνας-Κολινδρού – Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστήματος, αντλίας θερμότητας και BMS στο κλειστό γυμναστήριο Αιγινίου

Ο Δήμαρχος ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστήματος, αντλίας θερμότητας και BMS στο κλειστό γυμναστήριο Αιγινίου», με αρ. μελ.: 12/2018, προϋπολογισμού δαπάνης 208.127,80€ με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016.

Περιληπτικά, τα υπό προμήθεια είδη είναι τα εξής:

  • φωτοβολταϊκό σύστημα ονομαστικής ισχύος 82 kWp, για σύνδεση με net metering
  • αντιστροφείς ισχύος (inverters) του φωτοβολταϊκού συστήματος
  • βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
  • αντλία θερμότητας αέρος – νερού, θερμαντικής ισχύος 194 kW
  • και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BMS)

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 01/10/2020 και ώρα 13:00 μ.μ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (υποβολής) των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 25/09/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.pydnaskolindrou.gr  => banner ΕΣΠΑ 2014- 2020.

Προηγούμενο Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία – Τεύχος Σεπτεμβρίου 2020

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας