Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Πύδνας-Κολινδρού – Προμήθεια και μεταφορά αμμοχάλικων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμαρχος ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ», με αρ. μελ.: 10/2020 προϋπολογισμού δαπάνης 56.420,00€ χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Οδός: Κ. Καραμανλή 38
Ταχ.Κωδ.: 603 00 – Αιγίνιο
Τηλ.: 23533-50123
Telefax: 23530-22990
E-mail: aiginio@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.pydnaskolindrou.gr
Κωδικός NUTS 1: EL5 (Γεωγραφική Ομάδα: Βόρεια Ελλάδα)
NUTS 2: EL52 (Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία)
NUTS 2: EL525 (Νομός Πιερίας)
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Δήμο Πύδνας – Κολινδρού/Τεχνική Υπηρεσία (1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Ακόμη άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και τα τεύχη δημοπράτησης στη διεύθυνση διαδικτύου www.pydnaskolindrou.gr =>Προκηρύξεις.
 2. Κωδικός CPV: 14212110-4 «Αμμοχάλικο».
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL525 (Νομός: Πιερίας)
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Με την παρούσα θα γίνει προμήθεια και μεταφορά αμμοχάλικου (χονδρού και ψιλού) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού σύμφωνα με την αρ.10/2020 μελέτη της ΔΤΥ & Πολ/μίας/ΤΤΕ.
 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
 6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης.
 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:

α. Φυσικά πρόσωπα
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα
γ. Συνεταιρισµοί
δ. Ενώσεις παρόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά και ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας σύμφωνα με την διακήρυξη. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη.
 1. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση είναι ενιαία και η υποβολή προσφοράς θα αφορά σε όλα τα υλικά.
 2. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη.
 3. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Αιγίνιο (Ισόγειο – Δημαρχείο), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 25/08/2020 του έτους 2020 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30 και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως το αργότερο την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
 4. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 5. Εναλλακτικές προσφορές: δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα επιστρέφονται ως απαράδεκτες.
 6. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 7. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση θα γίνει από το ΥΠ.ΕΣ.. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6662.08 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020 του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.
 8. Προδικαστικές προσφυγές – προσωρινή δικαστική προστασία: Σύμφωνα με το άρθρο 3.4. της διακήρυξης.
 9. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Περιληπτική διακήρυξη δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Πιερίας, και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού (www.pydnaskolindrou.gr => Προκηρύξεις).

Διακύρηξη αμμοχάλικα-ζημιές 2020 ΑΔΑΜ.pdf

Εντυπο οικονομικής προμήθεια αμμοχαλίκων.pdf

Μελέτη προμήθειας αμμοχάλικων 2020.pdf

Περιληπτική διακήρυξη αμμοχάλικα 2020 ΑΔΑ+ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΤΕΥΔ.doc

ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc

Προηγούμενο Πρόσκληση σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Εννεάμηνη επιδότηση των δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία, όσων επλήγησαν από τις συνέπειες της πρόσφατης παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης COVID-19»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας