Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Πύδνας-Κολινδρού – Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού

Ο δήμος προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής για την «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού», με αρ. μελ.: 10/2019, προϋπολογισμού δαπάνης 148.800,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΑΦΜ 099607100)
Οδός: Κ. Καραμανλή 38
Ταχ. Κωδ.: 60300
Τηλ.: 2353350123
Telefax: 2353022990
Κωδικός NUTS: EL525
E-mail: aiginio@otenet.gr 
Ιστοσελίδα: www.pydnaskolindrou.gr 

2. CPV: 42900000-5

3. Χρηματοδότηση: Tο σύνολο του προϋπολογισμού για την εν λόγω σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 148.800,00Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε. (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ.) με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010.

4. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Η προμήθεια του εξοπλισμού προβλέπεται να εκτελεστεί το αργότερο σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της.

5. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής και λόγοι αποκλεισμού: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρ.2.2 της διακήρυξης.

7. Εγγύηση συμμετοχής: Υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 2.400,00€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά το χρόνο ισχύος της προσφοράς ήτοι έως τις 26/03/2021. Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο της προμήθειας και δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

8. Προθεσμίες διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Αριθμός – Α/Α Συστήματος: 83511

Α/Α ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1. Έναρξη παραλαβής προσφορών 05/02/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
2. Λήξη παραλαβής προσφορών 21/02/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
3. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων 13/02/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
4. Απαντήσεις διευκρινήσεων 17/02/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
5. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 27/02/2020 και ώρα 11:00 μ.μ.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών (12) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10. Δημοσιεύσεις:
1. «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (άρθρο 2 του Ν.4412/2016)
2. «ΚΗΜΔΗΣ» (άρθρ.38 του Ν.4412/2016)
3. Ιστοσελίδα του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού (www.pydnaskolindrou.gr)
4. Δύο νομαρχιακές ημερήσιες και σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και
5. «ΕΣΗΔΗΣ»: www.promitheus.gov.gr (άρθρ.36 του Ν.4412/2016)

11. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι πληροφορίες παρέχονται από τον Δήμο Πύδνας – Κολινδρού (Κ. Καραμανλή 38 – Δημαρχείο, Αιγίνιο, τηλ. 2353350123, Fax: 23530-22990) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται και στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου Πύδνας–Κολινδρού στην διεύθυνση www.pydnaskolindrou.gr => Προκηρύξεις.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και το άρθρο 5.1 της διακήρυξης, μετά την παραλαβή της προμήθειας.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

12. Προδικαστικές προσφυγές: Αναφέρονται στο άρθρ.3.4 της διακήρυξης.

Προηγούμενο Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την Ρουμανία και τη Μολδαβία μηνός Ιανουαρίου 2021

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας