Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Πύδνας-Κολινδρού – Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021 για το Δήμο Πύδνας – Κολινδρού και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύει

Ο Δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021 για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύει , προϋπολογισμού 407.837,51 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 38
ΠΟΛΗ: ΑΙΓΙΝΙΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 60300
ΧΩΡΑ: 60061
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL527
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2353350100 , +30 2353350121 , +30 2353350133
ΦΑΞ: +30 2353022990
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ aiginio@otenet.gr
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΠΑΓΩΝΑ , ΛΙΟΛΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ( URL ): www.pydnaskolindrou.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.pydnaskolindrou.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το αρμόδιο γραφείο του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2353350121-133 .

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 27 παρ.1 & 4 του Ν. 4412/2016).

Η προθεσμία εκκινεί από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ώρας της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας, όπως ορίζεται πάρα κάτω:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09.11.2020 και ώρα 00:01:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08.12.2020 & ώρα 15:00:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 

Προηγούμενο Οδηγός για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για δημόσιες συμβάσεις στην Ιαπωνία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας