Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Πύδνας – Κολινδρού – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών τεχνικών ασφαλείας 2021

Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού πρόκειται να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για το Δήμο Πύδνας-Κολινδρού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.500,00€.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι της παραπάνω υπηρεσίας να καταθέσουν τις προσφορές τους, στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, επί της Δ/νσης Κ. Καραμανλή 38 Τ.Κ.: 60300 Αιγίνιο ή μέσω email: aiginio@otenet.gr  και συγκεκριμένα έως και την 10η Μαρτίου 2021.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016 και Ν. 4555/2019 και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφέροντες πέρα από την οικονομική τους προσφορά θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής μελέτης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με αυτή.
  • Έγγραφα / στοιχεία που θα αποδεικνύουν την επαγγελματική ιδιότητα του ενδιαφερόμενου.
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.

Σχετικά Αρχεία:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών τεχνικών ασφαλείας 2021

Μελέτη

Προηγούμενο Νέο Πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για το πρώτο 3μήνο του 2021 – Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας