Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Επιμελητήριο Πιερίας – Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πιερίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πιερίας»

 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ, Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Email: info@champier.gr, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23510 23211, Fax: 23510 25124.
 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Email: info@champier.gr, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23510 23211, Fax: 23510 25124 Ιστοσελίδα www.champier.gr Πληροφορίες : κ. Παπαστεργίου Κώστας.
 3. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη, 72222300-0: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών και 30200000-1 – Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες.
 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, έτσι ώστε να αποκτήσει την απαιτούμενη εσωτερική υποδομή και την εξωστρέφεια για να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο νέο ρόλο των Επιμελητηρίων για προσφορά υπηρεσιών υψηλής αξίας προς τα μέλη τους. Το Επιμελητήριο με την προτεινόμενη πρόταση θα αναπτύξει συστήματα και υπηρεσίες ΤΠΕ που εντάσσονται στους παρακάτω άξονες:
  • ΑΞΟΝΑΣ 1: Αναβάθμιση της εσωτερικής Ψηφιακής Υποδομής του Επιμελητηρίου.
  • ΑΞΟΝΑΣ 2: Υποδοχή και Εξυπηρέτηση των Αιτημάτων των Επιχειρήσεων (One Stop Shop).
  • ΑΞΟΝΑΣ 3: Παροχή Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών
 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 237.790,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 191.766,13 €, ΦΠΑ 24%: 46.023,87€).
 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης.
 7. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και από τον υποψήφιο Ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος προκήρυξης.
 8. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
 9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
 10. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 15/05/2020, Ώρα 14.00
 11. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 01/06/2020, Ώρα 14.00
 12. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 05/06/2020, Ώρα 14.00
 13. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως την 22/05/2020 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
 14. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η Ελληνική γλώσσα.
 15. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Σύμφωνα με τη διακήρυξη, άρθρο 2.4.5. 
 16. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους των Παραγράφων «2.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής» «2.2.3 Λόγοι Αποκλεισμού», «2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας», 2.2.5 «Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια», 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα».
 17. Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Προηγούμενο Συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητήριου Ηλία Χατζηχριστοδούλου σε τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας