Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Επιμελητήριο Πιερίας – Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Cherry LoveEU προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

 

Το Επιμελητήριο Πιερίας ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση της Δράσης «CHERRY LOVEU 101022080» που υποβλήθηκε βάσει της πρόσθετης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2020, για την αποκατάσταση της αγοράς, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση με την εκτελεστική απόφαση της ΕΕ C(2020) 8816/15.12.2020 final, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα: «Cherry LoveEU» προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Στόχος του προγράμματος είναι α) η διατήρηση των ευκαιριών που δημιουργούνται στην ουκρανική αγορά για το ελληνικό φρέσκο κεράσι, β) Να βελτιώσει το μερίδιο αγοράς και να αποκαταστήσει τις φυσιολογικές συνθήκες της αγοράς για τους ευρωπαϊκά και ελληνικά φρέσκα κεράσια στην αιγυπτιακή αγορά λόγω της βλάβης που προκαλείται από τον ιό Covid-19.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €546.729,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 443.847, ΦΠΑ: €102.882,50).

Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από Πιστώσεις του Προγράμματος ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και κατά 15% από το Επιμελητήριο Πιερίας και το Επιμελητήριο Πέλλας. Για την κάλυψη της δαπάνης έχουν εκδοθεί το πρακτικό ΔΣ 2/15-2-2021 του Επιμελητηρίου Πιερίας και 03/28.01.2021 του Επιμελητηρίου Πέλλας αντίστοιχα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 26/05/ 2021. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 05/07/2021 και ώρα 14.00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Δευτέρα 12/07/2021 και ώρα 14.00.

 

Προηγούμενο Δ. Κατερίνης – Αποκατάσταση στρώσεων οδοστρωσίας της αγροτικής οδού στη θέση ‘‘Πλιτσκό -Προσήλιο’’ της Κοινότητας Ελατοχωρίου στη Δημοτική Ενότητα Πιερίων του Δήμου Κατερίνης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας