Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμώνος – Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

H Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και συγκεκριμένα βενζίνη αµόλυβδη 100 οκτανίων, βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων και πετρέλαιο κίνησης για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχηµάτων των Υπηρεσιών και Δομών της Ιεράς Μητροπόλεως με τους εξής όρους:

  1. O συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., χωρίς το ποσό αυτό να είναι δεσμευτικό.
  2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους για τον Νομό Πιερίας, την ημέρα παράδοσής τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον Νομό Πιερίας.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών με έδρα την Πιερία και εφόσον το πρατήριο τους που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Ιεράς Μητροπόλεως δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των πέντε χιλιομέτρων από το Επισκοπείο Κατερίνης (οδός: Μητροπόλεως 6, Κατερίνη).
  4. Στη διαδικασία δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, τα εχέγγυα της πλήρους και τελείας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.
  5. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών καυσίµων και όχι μόνο για ένα είδος.
  6. Το χρονικό διάστηµα προµήθειας των καυσίµων άρχεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µε τον ανάδοχο µέχρι 30-09- 2022.
  7. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο με οποιονδήποτε τρόπο στη Γραμματεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος (ισόγειο Επισκοπείου, οδός: Μητροπόλεως 6, Κατερίνη, ΤΚ 601 31),το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 και ώρα 1 μ.μ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
  8. Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσµες και θα επιστραφούν. Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
  9. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρα 12.30 το μεσημέρι, στο γραφείο του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν.
  10. Οι προσφορές κατατίθενται εντός καλά κλειστού φακέλου όπου θα αναγράφονται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,
ΠΡΟΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΤΡΟΥΣ 2021- 2022».

Στα σχετικά αρχεία μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την προσκληση ενδιαφέροντος.

Προηγούμενο Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας