Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

Πανεπιστήμιο Ιωάννινων Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, Προμήθεια «Εξοπλισμού» με εκτιμώμενη αξία 305.000,00€

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ δημοσίευσε περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 50702/26-10-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 141953) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη αξία 305.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 378.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/12/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ..

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/12/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ..ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη – Προμήθεια «Εξοπλισμού»

Previous Επιστολή του Προέδρου Επιμελητηρίου Πιερίας προς τα Υπουργεία Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Οικονομικών

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ

Newsletter