Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ – Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 35583/21-07-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 115959) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 363.555,32€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 415.502,64€ με ΦΠΑ.

Δείτε την πλήρη περίληψη παρακάτω στα σχετικά αρχεία.ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρομήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων

Προηγούμενο ΤΔ41 Συντάγματος Πεζικού «Σαράντα Εκκλησιές» – Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών/ Κατεψυγμένων Πουλερικών

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ

Newsletter