Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχειρισης του ΕΛΚΕ του Πνεπιστημίου Ιωαννινων , για την προμήθεια Εξοπλισμού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 43782/20-09-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντας συστημικός αριθμός: 139585) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Δείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την προκήρυξη:ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑαρ. πρωτ. διακήρυξης 43782/20-09-2021

Προηγούμενο Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων»

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ

Newsletter