Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια Οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/2021

Επωνυμία αναθέτουσας αρχής
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (Ι ΜΠ)
Ταχυδρομική διεύθυνση
Στρδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ»
Πόλη
Βέροια
Ταχυδρομικός κωδικός
59132
Χώρα
Ελλάδα
Κωδικός NUTS
GR 521
Τηλέφωνο
2331032402
Φαξ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Δημήτριος Καζάσης
Γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)
Κύρια δραστηριότητα αναθέτουσας αρχής
Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι η Άμυνα.
Φύση σύμβασης
Προμήθεια – αγορά
οπωροκηπευτικών, με κωδικούς CPV: 15300000-1 (Φρούτα,
λαχανικά και συναφή προϊόντα)
Προϋπολογισθείσα αξία
Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να
προβλεφθούν μελλοντικά, όπως
ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση,
ανάγκες Μονάδων κ.λπ.
Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ (42.000€), περίπου.
Είδος και ποσότητα προς παράδοση προϊόντων
Οι ποσότητες, για κάλυψη αναγκών 1 έτους και δυνατότητας παράτασης 1 εξαμήνου, των συγκεκριμένων ειδών, δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να
προβλεφθούν μελλοντικά, όπως
ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση,
ανάγκες Μονάδων κ.λπ.
Δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μέρος ή για όλα τα ζητούμενα προϊόντα
Δεκτές προσφορές για μέρος των προϊόντων
Εναλλακτική προσφορά
Δεν επιτρέπεται
Χρονοδιάγραμμα παράδοσης προϊόντων και εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της σύμβασης
Για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων σε οπωροκηπευτικά
καθημερινά από την υπογραφή της σύμβασης.
Διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη,      πλήρης,      άμεση      και      δωρεάν
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Η Διακήρυξη του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί στους ιστοτόπους
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και «ΚΗΜΔΗΣ»
Ημερομηνίες παραλαβής των προσφορών
Έως 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 08:55 στη ΛΑΦ Βέροιας (Κεντρικής 1, Βέροια, ΤΚ 59132, τηλ. 2331061670)
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Ελληνική
Ημερομηνία – ώρα – τόπος αποσφράγισης προσφορών
22 Ιουνίου 2021 και ώρα 09:00 στη ΛΑΦ Βέροιας (Κεντρικής 1, Βέροια, ΤΚ 59132, τηλ. 2331061670)
Απαιτούμενες εγγυήσεις για τη συμμετοχή
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας (προ ΦΠΑ), δηλαδή οκτακόσια σαράντα ευρώ (840,00€)
Χρηματοδότηση
Π/Υ του ΓΕΣ με ΕΦ
1.011.202.00.000.00                      και Λογαριασμό Εξόδων 2410901001 για τις ανάγκες συσσιτίου των Μονάδων της Φρουράς Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας.
Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα, που πρέπει να πληρεί ο ανάδοχος
Όπως καθορίζονται, αναλυτικά,
στους όρους της Διακήρυξης
Χρόνος ισχύος προσφορών
Έως 23 Νοεμβρίου 2021
Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Όπως καθορίζονται αναλυτικά,
στους όρους της Διακήρυξης
Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης
Χαμηλότερη τιμή ανά είδος όπως αυτή συνάγεται από το μεγαλύτερο ποσοστό εκπτώσεως επί τοις % επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης των ειδών επί του «Δελτίου Τιμών Λαχαναγοράς της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης». Η Ι ΜΠ θα καθορίσει τα ελάχιστα αποδεκτά ποσοστά έκπτωσης για τα
οπωροκηπευτικά.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασίες ενστάσεων
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων της Ι ΜΠ.
Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης
08 Ιουνίου 2021
Άλλες σχετικές πληροφορίες
Όπως καθορίζονται, αναλυτικά,
στους όρους της Διακήρυξης
Προηγούμενο Ετήσια Έκθεση Γραφείου Ο.Ε.Υ Σεράγεβο έτους 2020

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας