Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών και οικοδομικών υλικών ΔΕΥΑΡ (Δ.Ε. Ρόδου) 2021-2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρόδου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΥΑΡ (Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ) 2021-2022 για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 469.557,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, (αναλύεται σε 378.675,00 € προ ΦΠΑ και ΦΠΑ 24% 90.882,00 €) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: μόνο βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ χωρίς ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 107202

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ: www.promitheus.gov.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 14/05/2021
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17/05/2021, ώρα 08:00 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΕΜΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2021, ώρα 13.00

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, και Ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Κάθε προσφορά, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία για το σύνολο ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 7.573,50 €, ισχύος τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση προσφοράς για επιμέρους ομάδες, η εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ των προσφερόμενων ομάδων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην διακήρυξη.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται και στον ελληνικό τοπικό τύπο, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. Η δαπάνη των εν λόγω δημοσιεύσεων βαρύνει τον Ανάδοχο.

Η παρούσα προκήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον διαδικτυακό τόπο ΤΟΥ ΚΗΔΜΗΣ (WWW.EPROCUREMENT.GOV.GR), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΥΑΡ : WWW.DEYAR.GR

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, από την Δ/νση Υδάτων κ. Νικήτας Ζαβόλας τηλ: 2241045375 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προηγούμενο Παράταση  έως τις 31/12/2021 της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας