Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών και εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου για την κάλυψη των αναγκών συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 79 ΑΔΤΕ

Ανακοινώνουμε ότι η 79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με θέμα «Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών και εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου για την κάλυψη των αναγκών συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 79 ΑΔΤΕ», που εδρεύουν στα νησιά Σάμο και Ικαρία, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 79.831,00€ χωρίς ΦΠΑ, ΑΛΕ 2410901001.

Κωδικοί CPV:

 CPV: 15981000-8 εμφιαλωμένα νερά,

CPV:15982000-8 αναψυκτικά,

CPV: 15321000-4 χυμοί μακράς διαρκείας,

 CPV: 15411110-6 εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 10:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ & ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 08:00 π.μ., Στρατηγείο 79 ΑΔΤΕ, Στρατόπεδο ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ, Βαθύ Σάμου.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με όλους τους όρους, την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και τα έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από αυτούς που χορηγήθηκαν διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω. Η 79 ΑΔΤΕ θα απαντήσει σε ερωτήματα-αιτήματα που θα υποβληθούν μόνο με την παραπάνω διαδικασία.

Χειριστής θέματος: Τχης (ΕΜ) Εμμανουήλ Ανθόπουλος, Τμχης 79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ/II, τηλ: ΕΧΨΑΔ 863-3621, ΟΤΕ 2273083621.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Στρατόπεδο ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ, Βαθύ Σάμου, ΤΚ 83100, τηλ: 2273083621, e-mail: str-79-adte-gep@army.gr

Προηγούμενο Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας