Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Δ. Κατερίνης – Παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης

προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης», εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 ευρώ + 11.612,90 ευρώ (Φ.Π.Α.24%) = 60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, που βασίζεται μόνο στην τιμή, ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005250341.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά το σύνολο των τηλεφωνικών συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (120 συνδέσεις). 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των τηλεφωνικών συνδέσεων. Η δαπάνη για την υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώς και του νομικού πλαισίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 2, Τ.Κ. 60133, στον 1ο όροφο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στις 22 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00 και θα λήξει στις 10:30 π.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών ή συνεταιρισμοί, τα οποία είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016.
Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι η Δαμασκηνού Κρυσταλλία, τηλ. 2351033011, φαξ: 2351033947, e-mail: sepe@katerini.gr, γρ. Ειρήνης 12, πίσω από την Αστική Σχολή.
Τα συμβατικά τεύχη θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδας του Δήμου Κατερίνης www.katerini.gr.

Όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα μπορείτε να τε βρείτε εδώ.

O Πρόεδρος
Ίτσιος Γεώργιος

Προηγούμενο AUTOMOTIVE HUNGARY, 7η Διεθνής Εμπορική Έκθεση για προμηθευτές της βιομηχανίας αυτοκινήτων, 16-18 Οκτ. 2019, Βουδαπέστη

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας