Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Ανοιχτός Διαγωνισμός Έργου «Αποκατάσταση καταστρώματος οδού στο ορεινό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

H Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση καταστρώματος οδού στο ορεινό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας».

Με προϋπολογισμό μελέτης 500.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανόμενων αναθεώρησης και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων ΟΔΟΠΟΙÏΑΣ προϋπολογισμού (εργασίες, Γ.Ε. +Ο.Ε., απρόβλεπτα και Απολογιστικά ) 403.225,81 €.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://pieria.pkm.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις πρότυπες διακηρύξεις σε εφαρμογή της με αρ. 127/2017 (ΦΕΚ/Β/ 4534/21-12-2017)  Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ περί «Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή», όπως έχουν τροποποιηθεί με το αρ. πρ. 5034/28-9-2018 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ και όπως αναθεωρήθηκαν με το αρ. πρωτ. 3005/3-6-2019 (ΑΔΑ:60ΦΞΟΞΤΒ-ΒΕ4) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Πληροφορίες παρέχονται από την αρμόδια υπάλληλο για επικοινωνία κα Δημάκη Αικατερίνη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ Α’ βαθμό στο τηλέφωνο 2351 351 147, fax 2351351 190.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Π.Ε. Πιερίας, Υποδιεύθυνση Τεχνικών έργων,  28ης Οκτωβρίου 40,  3ος όροφος, ΤΚ 60132 Κατερίνη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07-09-2020 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17-09-2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 22-09-2020 ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 π.μ.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν. 4412/2016.

Ταξινόμηση κατά CPV: 45233142-6 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ  EΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ)

Κωδικοποίηση: NUTS:EL 525 / ΠΙΕΡΙΑ

Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ μήνες (18) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Γλώσσα: Ελληνική

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Τόπος έργου: Νομός Πιερίας

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς:

  1. εγκατεστημένοι στην Ελλάδα μεμονωμένοι ή σε ένωση, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙÍΑΣ.
  2. εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων οικονομικών φορέων, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.,
  3. προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται μητρώα, εφόσον αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική – επαγγελματική ικανότητα, δηλαδή: ισχύει η τεχνική ικανότητα, με ταυτόσημα δικαιολογητικά που ορίζεται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008 ανά κατηγορία και τάξη ΜΕΕΠ αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβαση

Απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζόμενων αναφέρονται στο άρθρο 22 της Διακήρυξης.

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία : Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.065 € και με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών (ήτοι 17-07-2021) από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΠ) ΕΤΟΥΣ 2020 της ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ, με κωδικό έργου 2131ΠΙΕ002ΙΔΠ19

Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4412/2016.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σχετικά Αρχεία

ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ

ΤΕΥΔ «Αποκατάσταση καταστρώματος οδού στο ορεινό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας»

ΜΕΛΕΤΗ «Αποκατάσταση καταστρώματος οδού στο ορεινό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Αποκατάσταση καταστρώματος οδού στο ορεινό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Αποκατάσταση καταστρώματος οδού στο ορεινό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας»

Προηγούμενο Θεαματικά και άκρως ενθαρρυντικά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της διαδικτυακής καμπάνιας για την προβολή της Πιερίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας