Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Απευθείας ανάθεση προμήθειας καλοκαιρινών ειδών ατομικής προστασίας για δεκαεννέα (19) υπαλλήλους της Π.Ε. Πιερίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση, προµήθειας καλοκαιρινών ειδών ατοµικής προστασίας σε εννέα (9) υπαλλήλους που απασχολούνται στο Τµήµα Εργοταξίου της ΥΠΟ∆ΤΕ ΠΕ Πιερίας και δέκα (10) υπαλλήλους των Τµηµάτων Συγκοινωνιακών Έργων και Έργων ∆οµών και Περιβάλλοντος, µετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 04.721 και τους ΚΑΕ: 1421.01 Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών και 1423.01 – Προµήθεια ειδών υπόδησης

Τα προς προµήθεια είδη, κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 18110000-3 Ρουχισµός επαγγελµατικής χρήσης

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείµενο της παρούσας είναι η απευθείας ανάθεση για την προµήθεια καλοκαιρινών ειδών ατοµικής προστασίας σε εννέα (9) υπαλλήλους που απασχολούνται στο Τµήµα Εργοταξίου της ΥΠΟ∆ΤΕ ΠΕ Πιερίας και δέκα (10) υπαλλήλους των Τµηµάτων Συγκοινωνιακών Έργων και Έργων ∆οµών και Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το αριθµ.οικ.296777(1068)/11-6-20 (20REQ006875662) πρωτογενές αίτηµα έγκρισης διάθεσης πίστωσης, όπου αποτυπώνονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των καλοκαιρινών ειδών ατοµικής προστασίας, ως ακολούθως:

  1. Εννέα (9) παντελόνια εργασίας, διάφορα νούµερα από ύφασµα «στριµµένο» T/C καµβά ή Polycotton (65% πολυεστέρα – 35% βαµβάκι) τουλάχιστον 240 gr/m2, µε τέσσερις τσέπες, ενίσχυση στα γόνατα και αντανακλαστικά επιθέµατα (πρότυπο EN343 κλάσης 3:1).
  2. Ενενήντα (90) µπλούζες τύπου T-shirt, διάφορα νούµερα, µε στρόγγυλο λαιµό βαµβακερό 100% τουλάχιστον 155 gr/m2.
  3. ∆εκαοκτώ (18) ζεύγη γάντια εργασίας ελαστικά γάντια εργασίας από 100% πολυαµίδιο µε δείκτη 13 και επίχριση πολυουρεθάνης χωρίς διαλύτη στην παλάµη και στα άκρα των δακτύλων, χωρίς σιλικόνη, χωρίς DMF (∆ιµεθυλοµεθαναµίδιο: DiMethylFormamide)
  4. ∆εκαεννέα (19) πηλίκια υφασµάτινα µε ρύθµιση velcro ή λάστιχο, γεµισµένο γείσο (πρότυπο EN812).
  5. Εννέα (9) συνολικά ζεύγη υποδήµατα εργασίας διάφορα νούµερα (µποτάκια S3-HROEN ISO 20345:2011 SRC 02, τύπου SAFETY JOGGER Geos Work Boot S3-SRC 02) δερµάτινα ή σουέτ (κατηγορία I) ή από ειδικό αναπνέων υλικό, αδιάβροχα µε ενίσχυση µε ανθεκτικότητα200j (joule) πάνω 4 στα ακροδάχτυλα και ειδική προστασία κατά µήκος του πέλµατος για προστασία από διάτρηση µε προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης (τύπος Ρ) ανθεκτικά στην διάβρωση. Η σόλα θα είναι από αφρώδες πολυουρεθάνιο, διπλής πυκνότητας, αντιστατική, ανθεκτική στα λάδια και κάτω (σε όλο το πέλµα) αντιολισθητική επίστρωση κι αντικραδασµικά στη φτέρνα.
  6. ∆ύο (2) ζεύγη δερµάτινα γάντια εργασίας ηλεκτροσυγκολλητή µε εσωτερική αντιθερµική επένδυση (EN 420, ΕΝ 388)
  7. Μία (1) ποδιά δερµάτινη ηλεκτροσυγκολλητή (EN 420, ΕΝ 388)
  8. ∆έκα (10) αδιάβροχες πλαστικές γαλότσες εργασίας από PVC µε αντιολισθητική σόλα.

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη ατοµικής προστασίας της παρούσας εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την εν λόγω ανάθεση και σε καµία περίπτωση πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 2020, στην έδρα της αναθέτουσας αρχής. Η παραλαβή των ειδών της παρούσας θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι τις 31/07/20 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.µ

Οι σφραγισµένοι φάκελοι που θα περιέχουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται:

α) είτε ταχυδροµικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 – ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

β) είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας

Προσφορές που θα υποβληθούν µετά τη ανωτέρω ηµέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται.

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της Υποδ/νσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την 31/07/20 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.µ.

Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς:
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας
∆/νση Οικονοµικού Π.Κ.Μ.
Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων
Τµήµα Προµηθειών Ταχ. ∆ιεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συµµετοχή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης προµήθειας Καλοκαιρινών Ειδών Ατοµικής Προστασίας για δεκαεννέα (19) υπαλλήλους της Π.Ε. Πιερίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2351351236-338-245-246.

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στη ∆ιαύγεια και το δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://pieria.pkm.gov.gr

Προηγούμενο Έκθεση Ενοικιάσεως Οχημάτων, Πούλμαν , Van & Ι.Χ. αυτοκινήτων, 27-29 Νοεμβρίου, Helexpo Maroussi

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας