Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Απευθείας ανάθεση συμβάσης προμήθειας ελαστικών και απαιτούμενων ανταλλακτικών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών επισκευής-συντήρησης των υπηρεσιακών (επιβατικών) οχημάτων της Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2020.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση και στην υπογραφή σύµβασης, προµήθειας ελαστικών και απαιτούµενων ανταλλακτικών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης, τεσσάρων (4) υπηρεσιακών (επιβατικών) οχηµάτων της Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2020, µετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 04.721 και τους ΚΑΕ: 1321.01 (δαπάνη προµήθειας ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς) & 0861 .01 (δαπάνη υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης µεταφορικών µέσων ξηράς), οικονοµικού έτους 2020.

Τα προς προµήθεια είδη, καθώς και η παροχή υπηρεσιών κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV):

  • 34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους
  • 50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι τις 31-07-20 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.µ

Οι σφραγισµένοι φάκελοι που θα περιέχουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται:

α) είτε ταχυδροµικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 – ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

β) είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας

Προσφορές που θα υποβληθούν µετά τη ανωτέρω ηµέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται.

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της Υποδ/νσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την 31-07-20 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.µ.

Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς:
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας
∆/νση Οικονοµικού Π.Κ.Μ.
Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων
Τµήµα Προµηθειών
Ταχ. ∆ιεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη

Την αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορείτε να την βρείτε παρακάτω στα σχετικά αρχεία.

Προηγούμενο Γ.Ν. Κατερίνης – Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας