Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Άνω Αγιου Ιωάννη, Δήμου Κατερίνης

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ».

  1. Με προϋπολογισµό µελέτης 357.310,00 ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανόµενων αναθεώρησης και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ προϋπολογισµού (εργασίες, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα και Απολογιστικά ) 288.153,22 €.
  2. Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://pieria.pkm.gov.gr (http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=292&proclid=3866) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
  3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις πρότυπες διακηρύξεις σε εφαρµογή της µε αρ. 127/2017 (ΦΕΚ/Β/ 4534/21-12-2017) Απόφασης της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ περί «Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή», όπως έχουν τροποποιηθεί µε το αρ. πρ. 5034/28-9-2018 έγγραφο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
  4. Πληροφορίες παρέχονται από την αρµόδια υπάλληλο για επικοινωνία κα Σταµούδη Χρυσή, ∆ρ. Msc ΠΕ Γεωλόγων µε Α’ βαθµό στο τηλέφωνο 2351 351 283, fax 2351351 190.
  5. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
  6. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Π. Ε. Πιερίας, Υποδιεύθυνση Τεχνικών έργων , 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, ΤΚ 60132 Κατερίνη
  7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09/09/2019 ηµέρα ∆ευτέρα ώρα 10.00π.µ
  8. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/09/2019 ηµέρα ∆ευτέρα ώρα 12:30µ.µ.
  9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 08/10/2019 ηµέρα Τρίτη. Ώρα 10.00.π.µ

Σχετικά αρχεία:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

TEYD

ΤΕΥΔ WORD

 

Προηγούμενο Δήμος Κατερίνης – Γνωστοποίση Πλήρωσης Ειδικών Θέσεων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας