Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Βελτιστοποίηση, με­τάφραση σε έξι ξένες γλώσσες (Σερβικά, Ρώσικα, Βουλγάρικα, Ρουμάνικα, Γερμανικά, Πολωνικά) και στην επανεκτύπωση του τουριστικού οδηγού της Π.Ε. Πιερίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τι­μής, για την βελτιστοποίηση, μετάφραση σε έξι ξένες γλώσσες (Σερβικά, Ρώσικα, Βουλγάρικα, Ρουμάνικα, Γερμανικά, Πολωνικά) και την επανεκτύπωση του τουριστικού οδηγού της Π.Ε. Πιερίας.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

α) Βελτιστοποίηση του τουριστικού οδηγού. Η βελτιστοποίηση θα περιλαμβάνει ορθογραφική και συντακτική τροποποίηση και τυχόν γραφιστικές – καλλιτεχνικές παρεμβάσεις.

β) Πιστοποιημένη μετάφραση από επίσημο μεταφραστή, του τουριστικού οδηγού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στις εξής γλώσσες: Σερβικά, Ρώσικα, Ρουμάνικα, Βουλγάρικα, Γερμανικά και Πολωνικά.

γ) Επανεκτύπωση του τουριστικού οδηγού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά σε 15.000 αντίτυπα στην Ελληνική- Αγγλική γλώσσα (μία μακέτα).

δ) Εκτύπωση σε 15.000 αντίτυπα στην Σερβική – Ρωσική γλώσσα (μία μακέτα), 15.000 αντίτυπα στην Ρουμανική -Βουλγαρική γλώσσα (μία μακέτα) και 15.000 αντίτυπα στην Γερμανική – Πολωνική γλώσσα (μία μακέτα).

ε) Παράδοση των τουριστικών οδηγών σε κούτες των 500 τεμαχίων ανά μακέτα στο Γραφείο Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

στ) Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος σε εύλογο διάστημα να προσκομίσει δοκίμιο στην αναθέτουσα αρχή για τη διαπίστωση συμβατότητας του υλικού με τις προδιαγραφές – απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

ζ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να μας παραδώσει όλα τα αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή και ελεύθερα προς επεξεργασία.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Ο οδηγός είχε δημιουργηθεί το 2016 με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως κύριο υλικό προβολής και προώθησης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας σε τουριστικές εκθέσεις και εκδηλώσεις προβολής. Σύμφωνα με την παρούσα, ο τουριστικός οδηγός πρόκειται να επικαιροποιηθεί και να μεταφραστεί σε περισσότερες γλώσσες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως υλικό προβολής σε περισσότερες αγορές-στόχους.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

  1. Οι τουριστικοί οδηγοί θα παραδοθούν στο Γραφείο Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, γραφείο 406, στην Κατερίνη σε κούτες των 500 τεμαχίων, ανά μακέτα.
  2. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να υποδείξει στον Ανάδοχο βελτιώσεις ή τροποποιήσεις ως προς την γραφιστική επιμέλεια, τις οποίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενσωματώσει, προκειμένου να προκύψει το τελικό παραδοτέο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να λαμβάνει περαιτέρω κατευθύνσεις, οδηγίες και διευκρινίσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ

Οι σφραγισμένοι φάκελοι που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά υποβάλλονται :

α) είτε ταχυδρομικά προς το Γραφείο Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 – ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

β) είτε με αυτοπροσώπως κατάθεσή τους στο Γραφείο Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο Γραφείο Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς:
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
Γραφείο Τουρισμού
Ταχ. Διεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
α) Για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμβασης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πιερίας: στην βελτιστοποίηση, μετάφραση σε έξι ξένες γλώσσες (Σερβικά, Ρώσικα, Βουλγάρικα, Ρουμάνικα, Γερμανικά, Πολωνικά) και στην επανεκτύπωση του τουριστικού οδηγού της Π.Ε. Πιερίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο εξής τηλέφωνο: 23513-51215 και e- mail: e.mylona@pieria.pkm.gov.gr  

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://pieria.pkm.gov.gr.  

Προηγούμενο Ολοκλήρωση υποβολών για τη Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας