Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Διαγωνισμός έργου «Συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων δήμων Π.Ε. Πιερίας» προϋπολογισμού 83.500 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 1. H Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ».
 2. Με προϋπολογισμό μελέτης 500,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανόμενων αναθεώρησης και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ προϋπολογισμού (εργασίες, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα και Απολογιστικά ) 67.338,71 €.
 3. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://pieria.pkm.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 4. Τη διακήρυξη του Διακήρυξη του έργου του θέματος, συνταγμένη σύμφωνα με τις πρότυπες διακηρύξεις σε εφαρμογή της με αρ. 127/2017 (ΦΕΚ/Β/ 4534/21-12-2017) Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., όπως επικαιροποιήθηκε με το αριθμ. Πρωτ. 5034/28-9-2018 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και αναθεωρήθηκαν με το αρ. πρωτ. 3005/3-6-2019 (ΑΔΑ:60ΦΞΟΞΤΒ-ΒΕ4) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
 5. Πληροφορίες παρέχονται από την αρμόδια υπάλληλο για επικοινωνία κα Κουρινιώτη Ειρήνη, Μηχανικό Δομικών Έργων Β’ βαθμό στο τηλέφωνο 2351 351 307, fax 2351 351 190.
 6. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 7. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Η Π.Ε. Πιερίας, Υποδιεύθυνση Τεχνικών έργων , 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, ΤΚ 60 132 Κατερίνη
 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22-07-2020 ημέρα Τετάρτη
 9. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05-08-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00
 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 12-08-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00:00 π.μ.
 11. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν. 4412/2016.
 12. Ταξινόμηση κατά CPV: 45214200-2 (Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια)
 13. Κωδικοποίηση: NUTS:EL 525 / ΠΙΕΡΙΑ
 14. Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι μήνες (6) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 15. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
 16. Γλώσσα: Ελληνική
 17. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
 18. Τόπος έργου: Νομός Πιερίας
 19. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς:

α. εγκατεστημένοι στην Ελλάδα μεμονωμένοι ή σε ένωση, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

β. εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων οικονομικών φορέων, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π..

γ. προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται μητρώα, εφόσον αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική – επαγγελματική ικανότητα, δηλαδή:

ισχύει η τεχνική ικανότητα, με ταυτόσημα δικαιολογητικά που ορίζεται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008 ανά κατηγορία και τάξη ΜΕΕΠ αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβαση.

 1. Απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζόμενων αναφέρονται στο άρθρο 22 της Διακήρυξης.
 2. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
 3. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ.
 4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 340,00 € και με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή έως 10 Μαρτίου 2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 5. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΚΜ ΕΤΟΥΣ 2020 ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ με κωδικό έργου 3351ΠΙΕ001ΟΣΚ18.
 6. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4412/2016.
 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΑΗΔΟΝΑ

 

Σχετικά Αρχεία
Προηγούμενο Έκθεση Ενοικιάσεως Οχημάτων, Πούλμαν , Van & Ι.Χ. αυτοκινήτων, 27-29 Νοεμβρίου, Helexpo Maroussi

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας