Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Η Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό (κάτω των ορίων) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στον νοµό Πιερίας, των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισµό της ΠΚΜ, από 1-7-2020 (ή από υπογραφής της σύµβασης) µέχρι 31-12-2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 121.762,74 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Π/Υ της Π.Ε. Πιερίας ετών 2020 & 2021

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: από 1-7-2020 ( ή από υπογραφή της σύµβασης) µέχρι 31-12-2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στους Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 0875.01 (Α∆Α: ΨΘ5Α7ΛΛ-ΩΜΥ & Α∆ΑΜ: 20REQ006425229)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: σύµφωνα µε τον πίνακα του Παραρτήµατος Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ: 367/2020 (Α∆Α: Ψ1ΡΒ7ΛΛ-∆∆Χ)

ΗΜ/ΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ: 13/04/2020

ΗΜ/ΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ: 14/04/2020

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, ήτοι µέχρι και την 11/05/2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/16 και στην αριθµ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017 Β’) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µετά τη συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα θα θεωρούνται εκπρόθεσµες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών, ήτοι στις 15/05/2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων

Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης είναι αναρτηµένο στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό: 90312 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Πιερίας http://www.pkm.gov.gr

Προηγούμενο ΚΕΔΑ Σκοτίνας – Ανακατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας