Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Καθαρισμός ρέματος στην περιμετρική τάφρο Κατερίνης 2021

H Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας του έργου «Καθαρισμός ρέματος στην περιμετρική τάφρο Κατερίνης»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%.

 1. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://pieria.pkm.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για γενικές υπηρεσίες κάτω του ορίου. Πληροφορίες παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο για επικοινωνία κα Σινωπίδου Παναγιώτα Αρχιτέκτων Μηχανικό ΠΕ, στο τηλέφωνο 2351 351 146, fax 2351351 190.
 3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 4. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Π. Ε. Πιερίας, Υποδιεύθυνση Τεχνικών έργων, 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, ΤΚ 60132 Κατερίνη
 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/02/2021 ημέρα Τετάρτη Ώρα 10:00:00 πμ
 6. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/02/2021 ημέρα Τρίτη ώρα 13:30:00
 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 02/03/2021 ημέρα Τρίτη ώρα 10:00:00 πμ
 8. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95, του Ν. 4412/2016
 9. Ταξινόμηση κατά CPV 90522400-6 «Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους»
 10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από υπογραφής της έως δέκα μήνες μετά.
 11. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
 12. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
 13. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
 14. Kωδικοποίηση NUTS: EL 525/ΠΙΕΡΙΑ
 15. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
 16. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της γενικής υπηρεσίας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή άλλου αντίστοιχου Επαγγελματικού Μητρώου ή ΜΕΕΠ κατηγορίας Υδραυλικών έργων και να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης.
 17. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 2 του ν. 4412/2016
 18. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ.
 19. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.400 € και με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έντεκα (11) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε έντεκα (11) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 20. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΚΜ- ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ, έτους 2020, ΑΞΟΝΑΣ 1/ΜΕΤΡΟ 1.1/ΣΤΟΧΟΣ 1.1.2/ΔΡΑΣΗ 1.1.2.1 με κωδικό έργου 1121ΠΙΕ002ΙΔΠ19 εγκεκριμένου προϋπολογισμού 150.000,00€ .
 21. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4412/2016.
 22. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Προηγούμενο Ενημέρωση για οικειοποίηση από ολλανδική εταιρεία αριθμού εγγραφής στο ολλανδικό εμπορικό επιμελητήριο άλλης εταιρείας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας