Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Προµήθεια κτηνιατρικών υλικών

Αγαπητά μέλη, σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, µετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών και µε κριτήριο ανάθεσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής, σύµβασης προµήθειας κτηνιατρικών υλικών για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε.Πιερίας.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Π.Ε. Πιερίας, οικονοµικού έτους 2019 και συγκεκριµένα τον Φορέα Ε.Φ. 04.292 ΚΑΕ. 5329.α.3.01 Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 7.171,51 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Ειδικότερα:
• 5.136,46 (χωρίς ΦΠΑ ) και 6.369,21€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%)
• 710,00 (χωρίς ΦΠΑ ) και 802,30 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 13%)
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής προµήθειας κτηνιατρικών υλικών για την αντιµετώπιση ασθενειών των ζώων.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι τις 26/09/2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 πµ. Οι σφραγισµένοι φάκελοι  προσφοράς θα υποβάλλονται:
α) είτε ταχυδροµικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 – ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
β) είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας

Προσφορές που θα υποβληθούν µετά τη ανωτέρω ηµέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται. Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την 26-09-2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:30 π.µ.

Προηγούμενο 10η ΕΒΕΠ-ΚΜ – Πληροφορίες (Εγκαίνια – Διάρκεια – Χαρακτηριστικά – Ωράριο)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας