Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Προμήθεια ανταλλακτικών & εξαρτημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

H Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών & εξαρτημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και συγκεκριμένα εκατό (100) usb stick, καθώς και δύο (2) συστημάτων αποθήκευσης NAS και σχετικών ανταλλακτικών για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων στην Π.Ε. Πιερίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.499,76€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (9.274,00 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 721 και ΚΑΕ 1329.01 οικονομικού έτους 2020.

Η σύμβαση της παρούσας ισχύει μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευομένων ειδών και όχι πέραν της 31 ης Δεκεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι τις 04-12-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ

Οι σφραγισμένοι φάκελοι, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται:

α) είτε ταχυδρομικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 – ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

β) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη ανωτέρω ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕ Πιερίας την Παρασκευή 04-12-2020 και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας.
 
Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
Προς:
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων /Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 Κατερίνη

Συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης προμήθειας εκατό (100) usb stick καθώς και δύο (2) συστημάτων αποθήκευσης NAS και σχετικών ανταλλακτικών για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων στην Π.Ε. Πιερίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2351351246 – 245 – 338

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στη Διαύγεια και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://pieria.pkm.qov.qr.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ανταλλακτικών & εξαρτημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Προηγούμενο Επιστρεπτέα Προκαταβολή I, II και ΙΙΙ: Παράταση προσκόμισης των δικαιολογητικών μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021, για επιχειρήσεις ενισχυόμενες βάσει του Προσωρινού Πλαισίου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας