Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης & πετρελαίου θέρμανσης) και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας και των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης του Ν. Πιερίας, από υπογραφής της συμβάσης έως 31-12-22 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 141.863,46ευρω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης έως 15%.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 17/05/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΤΥΠΟ: 18/05/2021
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17/05/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 09/06/2021
Ημέρα εβδομάδας: Τετάρτη
Ώρα: 09:00
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 141.863,46€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% & δικαιώματος προαίρεσης 15%
 
Προηγούμενο Περιπτώσεις ανύπάρκτων Ολλανδικών εταιριών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας