Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Προμήθεια υλικών σήμανσης-διαγράμμισης έτους 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

H Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας του έργου

«Προμήθεια υλικών σήμανσης-διαγράμμισης έτους 2020» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.000,00€ με ΦΠΑ 24% ή (161.290,32 € χωρίς ΦΠΑ 24%)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://pieria.pkm.gov.gr  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 1. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για προμήθειες κάτω του ορίου. Πληροφορίες παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο για επικοινωνία κα Ασλανίδου Ευδοκία Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, στο τηλέφωνο 2351 351 144, fax 2351351 190.
 2. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 3. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Π.Ε. Πιερίας, Υποδιεύθυνση Τεχνικών έργων, 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, ΤΚ 60132 Κατερίνη
 4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/6/2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 9:00 π.μ.
 5. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/6/2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 11:00 π.μ.
 6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 23/6/2020 ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 π.μ.
 7. Η τιμή των προς προμήθεια υλικών δίδεται ανά μονάδα, σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 5α του Νόμου 4412/2016.
 8. Ταξινόμηση κατά CPV 34922110-6/Υαλοσφαιρίδια, 44811000-8/Χρώμα διαγράμμισης οδών, 44832000-1/Διαλύτες
 9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από υπογραφής της έως ENNIA μήνες μετά.
 10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
 11. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
 12. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
 13. Kωδικοποίηση NUTS: EL 525 / ΠΙΕΡΙΑ
 14. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
 15. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 2 του ν. 4412/2016
 16. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ.
 17. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (3.225,00) και με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έξι μηνών (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 18. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 της ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΑΞΟΝΑΣ2/ ΜΕΤΡΟ 2.1/ΣΤΟΧΟΣ 2.1.3/ΔΡΑΣΗ 2.1.3.1, κωδικό έργου 2131ΠΙΕ002ΚΑΠ19 εγκεκριμένου προϋπολογισμού 200.000,00€ και έχει πιστώσεις για το έτος 2019, το ποσό 40.000,00€ και για το έτος 2020 160.000,00€
 19. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4412/2016.
 20. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Προηγούμενο Δήμος Καλαμαριάς – Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας