Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας για την προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των δύο (2) ανελκυστήρων του ∆ιοικητηρίου για το έτος 2020

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, µετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών, για την προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των δύο (2) ανελκυστήρων του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2020 (CPV: 50750000-7), µε κριτήριο ανάθεσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 3.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (2.419,35 χωρίς ΦΠΑ) για την προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των δύο (2) ανελκυστήρων του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Πιερίας, από Ιανουάριο µέχρι ∆εκέµβριο 2020.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά µέχρι τις 13/12 /2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.µ.
Οι σφραγισµένοι φάκελοι που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την οικονοµική προσφορά υποβάλλονται:

  • είτε ταχυδροµικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 – ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
  • είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της ∆/νσης Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας.

Προσφορές που θα υποβληθούν µετά τη ανωτέρω ηµέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται. Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕ Πιερίας την 13/12/2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.µ. στα γραφεία της αρµόδιας υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
Προς:
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων /Τµήµα Προµηθειών
Ταχ. ∆ιεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 Κατερίνη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Συµµετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προληπτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των δύο (2) ανελκυστήρων του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2351351238-245-246. Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στη ∆ιαύγεια και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://pieria.pkm.gov.gr.

Προηγούμενο Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» – Παράταση, έως 31/01/2020 των υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας