Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών απολύμανσης

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για την παροχή υπηρεσιών επτά (7) δράσεων απολύμανσης, στα κτίρια όπου έχουν έδρα οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας, η Δ/νση Α’/θμιας Εκπαίδευσης, η Δ/νση Β’/θμιας Εκπαίδευσης και το Κ.Ε.Σ.Υ. Πιερίας, καθώς και στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα της Π.Ε. Πιερίας.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Πιερίας, οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 0879.01

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Οι υπηρεσίες απολύμανσης της παρούσας θα παρασχεθούν μετά από τηλεφωνική ή έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31-12-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι τις 30-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι υποβάλλονται:

α) είτε ταχυδρομικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 – ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

β) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη ανωτέρω ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την 20-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ.

Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
Προς: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας
Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.
Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας
Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Διεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη

Για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των χώρων και των κτιρίων, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας, οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης, το ΚΕΣΥ Ν. Πιερίας, καθώς και των υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕ Πιερίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2351351338-246-245. Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://pieria.pkm.gov.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών απολύμανσης

Προηγούμενο Επιστρεπτέα Προκαταβολή I, II και ΙΙΙ: Παράταση προσκόμισης των δικαιολογητικών μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021, για επιχειρήσεις ενισχυόμενες βάσει του Προσωρινού Πλαισίου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας