Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Συντήρηση – αποκατάσταση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ΠΕ Πιερίας

H Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει Διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας «Συντήρηση – αποκατάσταση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ΠΕ Πιερίας»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 380.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

 1. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://pieria.pkm.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
 2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για υπηρεσίες άνω του ορίου. Πληροφορίες παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο για επικοινωνία κο Βαϊόπουλο Λεωνίδα Μηχανολόγο Μηχ/κό ΤΕ στο τηλέφωνο 2351 351 148, fax 2351 351 190.
 3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
 4. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Π. Ε. Πιερίας, Υποδιεύθυνση Τεχνικών έργων, 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, ΤΚ 60 132 Κατερίνη.
 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/02/2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ.
 6. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/02/2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 13:00
 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 04/03/2021 ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 π.μ.
 8. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.
 9. Ταξινόμηση κατά CPV: 45246410-0 «Συντήρηση Αντιπλημμυρικών έργων»
 10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 11. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
 12. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
 13. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
 14. Kωδικοποίηση NUTS: EL 525 / ΠΙΕΡΙΑ
 15. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Σελίδα 2 από 2 Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή άλλου αντίστοιχου Επαγγελματικού Μητρώου ή ΜΕΕΠ κατηγορίας Υδραυλικών έργων και να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα εκχιονισμού ή συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.
 16. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
 17. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράνομη κατά την κρίση του πράξη (συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης) ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173).
 18. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 120,00 € και με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έντεκα (11) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε έντεκα (11) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας δημοπράτησης.
 19. Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος του έργου 1121ΠΙΕ001ΚΑΠ20 του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ, «Συντήρηση – αποκατάσταση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ΠΕ Πιερίας».
 20. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4412/2016.
 21. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 22. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: 21/01/2021

 

Διακήρυξη Συντήρηση αποκατάσταση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ΠΕ Πιερίας

Περίληψη διακήρυξης Συντήρηση αποκατάσταση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ΠΕ Πιερίας

Ευρωπαϊκό έντυπο Συντήρηση αποκατάσταση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ΠΕ Πιερίας

Οικονομική προσφορά Συντήρηση αποκατάσταση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ΠΕ Πιερίας

Ανακοίνωση ευρωπαϊκό έντυπο

Προηγούμενο Οικονομικό δελτίο Βοσνίας – Ερζεγοβίνης Ιανουάριου 2021

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας