Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού – φωτοσήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 2020-21

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

H Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού – φωτοσήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 2020-21»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 749.900,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

 1. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://pieria.pkm.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
 2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για υπηρεσίες άνω του ορίου. Πληροφορίες παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο για επικοινωνία κα Ασλανίδου Ευδοκία Ηλεκτρολόγο Μηχ/κό ΠΕ στο τηλέφωνο 2351 351 144, fax 2351 351 190.
 3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
 4. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Π. Ε. Πιερίας, Υποδιεύθυνση Τεχνικών έργων, 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, ΤΚ 60 132 Κατερίνη.
 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19/7/2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 13:00π.μ.
 6. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/08/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ ώρα 13:00
 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 05/08/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ώρα 10:00π.μ.
 8. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.
 9. Ταξινόμηση κατά CPV: 45316000-5 (Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης) και 50232000-0 (Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών)
 10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 11. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
 12. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
 13. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
 14. Kωδικοποίηση NUTS: EL 525 / ΠΙΕΡΙΑ
 15. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας :

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων ανά περίπτωση, στην κατηγορία έργου ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, 1ης και άνω.. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016

16. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

17. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, όπως ορίζεται στην αναλυτική διακήρυξη του έργου.

18. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.095,00 € και με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον δεκατρειών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας δημοπράτησης (ήτοι 03-10-2022). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε δεκατρείς (13) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας δημοπράτησης.

19. Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος του έργου 2131ΠΙΕ001ΙΔΠ20 του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ,

20. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4412/2016.

21. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σχετικά Αρχεία

Προηγούμενο Διοργάνωση διαδικτυακού συνεδρίου για εξαγωγές ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Κίνα (14.10.2021)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας