Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Συντήρηση των κλιματιστικών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας και των ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, για το έτος 2020

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, µετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών και µε κριτήριο ανάθεσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής, για την συντήρηση εκατόν δώδεκα (112) συσκευών κλιµατισµού των υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας και των ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, για το έτος 2020, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και της νέας κατάστασης, όπως διαµορφώθηκε, µε τον υφιστάµενο κίνδυνο εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού covid-19.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Π.Ε. Πιερίας, οικονοµικού έτους 2020 και συγκεκριµένα τον Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 0869.01

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 4.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής, για τις υπηρεσίες συντήρησης εκατόν δώδεκα (112) κλιµατιστικών µηχανηµάτων.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι τις 10-07-2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.µ

Οι σφραγισµένοι φάκελοι που θα περιέχουν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υποβάλλονται :

α) είτε ταχυδροµικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 – ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

β) είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας

Προσφορές που θα υποβληθούν µετά τη ανωτέρω ηµέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται.

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της Υποδ/νσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την 10-07-2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.µ Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: Προς: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γενική ∆/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας ∆/νση Οικονοµικού Π.Κ.Μ. Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας Τµήµα Προµηθειών Ταχ. ∆ιεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη

Για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση εκατόν δώδεκα (112) συσκευών κλιµατισµού για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας και των ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, για το έτος 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2351351246- 245-338 Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στη ∆ιαύγεια και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://pieria.pkm.gov.gr .

Προηγούμενο H Ελληνική Ένωση Τραπεζών γνωστοποιεί την απόφαση των τραπεζών για αναστολή είσπραξης των δόσεων κεφαλαίου ή και των τοκοχρεωλυτικών δόσεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 για δάνεια φυσικών & νομικών προσώπων που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας