Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας / Τμήμα Αλιείας – Πρόσκλησεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη σε δράσεις

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση 2  του Μέτρου  3.2.11  του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 »

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας σας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”  η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στη δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΧΩ4653ΠΓ-ΦΧΠ και Κωδικός Πρόσκλησης ΑΡ. 55.1).

Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΛΘ: www.alieia.gr και αφορά πλήρως αδειοδοτημένες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01/01/2019 και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία από την 01/01/2019 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που υφίστανται οι Δικαιούχοι μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου  Covid-19.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση www.ependyseis.grαπό 16.07.2021 και ώρα 12.00΄ ως 15.09.2021 και ώρα 14.00΄.

Το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της  πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Πιερίας (τηλ. 2351351140 & -141) καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (τηλ. 2131501186, -83, -81).

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση (δ)  του Μέτρου  3.1.9  του ΕΠΑΛΘ 2014-2020»

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας σας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”  η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στη δράση δ του Μέτρου 3.1.9, «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΑΔΑ: 6Ν254653ΠΓ-ΛΗ7 και Κωδικός Πρόσκλησης ΑΡ. 33.2).

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται μεταξύ 1ης  Μαρτίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου  Covid-19, και για μέγιστο διάστημα 90 ημερών για κάθε σκάφος.

Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΛΘ: www.alieia.gr και αφορά πλοιοκτήτες ενεργών επαγγελματικών σκαφών θαλάσσιας αλιείας, που φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά την διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση www.ependyseis.gr από 16.07.2021 και ώρα 12.00 ως 15.09.2021 και ώρα 14.00.

Το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του σχετικού πίνακα στο άρθρο 9 της  πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Πιερίας (τηλ. 2351351140 & -141) καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (τηλ. 2131501186, -84, -83, -81).ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης

Προηγούμενο Διενέργεια Επαναληπτικών Συνοπτικών Διαγωνισμών.

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας