Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Συμβουλευτική και Διαχειριστική υποστήριξη του επικεφαλής εταίρου Δήμου Κατερίνης της Κ.Σ. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το Έργο:

«Συμβουλευτική και Διαχειριστική υποστήριξη του επικεφαλής εταίρου Δήμου Κατερίνης της Κ.Σ. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ, στα πλαίσια του συντονισμού και οργάνωσης των διανομών της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – Κ Σ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029657 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 2014-2020»

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αναλύεται ως εξής:

Η συμβουλευτική και διαχειριστική υποστήριξη του Δήμου Κατερίνης για την υλοποίηση των διανομών, ως συντονιστή εταίρου της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – Κ Σ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και βασική Υλική Συνδρομή του TEBA/FEAD» (ΕΠ ΕΒΥΣ), με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 868, 23/07/2018 του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 9ΨΤΗΟΞ7Φ- ΝΨ4) και έχει λάβει κωδικό MIS / ΟΠΣ 5029657 με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση της Πράξης, την τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου όπως αυτά ορίζονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί στα πλαίσια των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων..

Προϋπολογισμός:

59.000,00 € προ ΦΠΑ

73.160,00 € με ΦΠΑ

ΚΑ: 60.7341.921

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Κατερίνης, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στον 1° όροφο, στις 4 – 1 – 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 4 – 1 – 2021 και ώρα 11.00 π.μ., ύστερα από κανονική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 19 του άρθ 43 του ν. 4605/2019, που αντικατέστησε την παρ 1 του άρθρου 121 του ν 4412/2016.

  1. Διάρκεια σύμβασης: Χρόνος διάρκειας υλοποίησης των υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έως 31-12-2021.
  2. Οι λόγοι αποκλεισμού, τα κριτήρια επιλογής και τα αποδεικτικά μέσα αυτών αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 2.2.3, 2.2.4. και 2.2.5. – 2.2.6 της Διακήρυξης,
  3. Απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% επί του π/υ της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ,
  4. Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV (αρθ 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και
  5. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης (www.katermi.gr).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι ο Διαμάντης Πέτρος, τηλ. 23510.37000, e-mail: info@dedak.gr

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης: www.katerini.gr

Εδώ

Προηγούμενο Συνεδρίαση Διοικητικής Επιτροπής Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος μέσω τηλεδιάσκεψης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας