Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την εργοστασιακή επισκευή ανταλλακτικών μονάδων Συστημάτων Επιτήρησης».

Ανακοινώνουμε ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την εργοστασιακή επισκευή ανταλλακτικών μονάδων Συστημάτων Επιτήρησης».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. CPV: 63732000-9

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 572.160,80)

Η παρούσα προκήρυξη αφορά τον εξής συστημικό διαγωνισμό: 14953

Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 12 μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 03/01/2022 και ώρα 15:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 26/01/2022 και ώρα 15:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 01/02/2022 και ώρα 10:00.

Τόπος παράδοσης: Λογιστικό και Εφοδιαστικό Κέντρο (ΛΕΚ) Λ. Κορωπίου – Βάρης 102, Κορωπί.

Χρόνος παράδοσης: Ο συνολικός χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τους εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Η παράδοση δύναται να πραγματοποιηθεί τμηματικά

Γλώσσα : Ελληνική

Εγγυήσεις : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 2% χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 9.228,40€

Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το 5% της σύμβασης.

Εγγύηση καλής λειτουργίας: Όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5 των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Τρόπος Πληρωμής : Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας, β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με το συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας ποσοστού 4% για υλικά και 8% για εργασίες επί του καθαρού ποσού.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων ΥΠΑ επ’ ονόματί του, βάσει των κάτωθι δικαιολογητικών: α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή, β) Τιμολόγιο του αναδόχου, γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ) στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr , στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη Διακήρυξη μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί», ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr. (Α.Δ.Α.: ΨΤΑΛ465ΧΘΞ-ΖΓΘ) Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 8916263 (Δ. Οικονόμου).

Προηγούμενο 79 ΑΔΤΕ – Προμήθεια ειδών κυλικείου και γαλακτοκομικών προϊόντων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας