Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για το έτος  2019

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει – τιμής, για την  προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για το έτος  2019.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08-04-2019  και ώρα 18:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-05-2019 και ώρα 17:00

Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών: Έξι μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Προϋπολογισμός: €949.317,60 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

(CPV 09135100-5, CPV 09134200-9, CPV 09135100-4, CPV 09134100-8, CPV 09211000-1, CPV 09211600-7)

Γλώσσα: Ελληνική

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Ευχές για το Πάσχα του προέδρου του Επιμελητηρίου Πιερίας Ηλία Χατζηχριστοδούλου

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ

Newsletter