Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Αναβάθμιση υπάρχοντος εξοπλισμού απομόνωσης πρωτεϊνών με ψυχόμενη επιτραπέζια φυγόκεντρο και σύστημα ψηφιακής απεικόνισης και ανάλυσης πηκτών ηλεκτροφόρησης

Ανακοινώνουμε ότι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 25506/12-05-2022) με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 160875) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, με θέμα: «Αναβάθμιση υπάρχοντος εξοπλισμού απομόνωσης πρωτεϊνών με ψυχόμενη επιτραπέζια φυγόκεντρο και σύστημα ψηφιακής απεικόνισης και ανάλυσης πηκτών ηλεκτροφόρησης» με εκτιμώμενη αξία 13.249,20€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 16.429,00€ με ΦΠΑ. Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38000000-5.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 30-05-2022, ΩΡΑ: 03:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-06-2022, ΩΡΑ: 10:00 π.μ..

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: www.promitheus.gov.gr

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (τηλ. 2651007982)

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια φίλτρων διαφόρων τύπων για την ετήσια συντήρηση όλων των κλιματιστικών μονάδων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας