Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Αξιοποίηση Υλικών του ΥΠΕΘΑ

Ανακοινώνουμε ότι  το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ Γ´ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ1 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΜ) ΤΜΗΜΑ Δ, με την υπ’ αριθμ. 03/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με θέμα: «Αξιοποίηση Υλικών του ΥΠΕΘΑ», συνολικού προϋπολογισμού εκατό τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (132.825,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΕΙΔΗ: Άχρηστες Συσκευασίες Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών, Πρώτη Ύλη (scrap) από ΠΟΕ Οχήματα, Ωρολόγιο ROLEX, ΠΟΕ Τόρνοι, ΠΟΕ Οχήματα – Φορτηγά – Περονοφόρα – Λεωφορεία -Μικρολεωφορεία – Ρ/Μ – Η/Ζ, Βρώσιμα Έλαια, Διάφορα μέταλλα scrap, ΠΟΕ Παλαιοσίδηρος, ΠΟΕ Ελαστικά, Χαλύβδινοι Κενοί Κάλυκες και Διάφορα Μέταλλα, ΠΟΕ Ελαστικά Επίσωτρα, Ορειχάλκινοι κάλυκες, ΠΟΕ Συσσωρευτές, Απόβλητα Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 17 Μαΐου 2022 (14:00 μ.μ.)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: 17 Μαΐου 2022 (14:00 μ.μ.)

Ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://auctions.hndgs.mil.gr) την 08η  Ιουνίου 2022 και από ώρα 09:00 έως 12:00 π.μ.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ, των ΓΕ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ: www.geetha.mil.gr  www.army.gr  www.hellenicnavy.gr  https://diavgeia.gov.gr

Οι μονάδες αποθήκευσης υλικών του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού επιτρέπουν την είσοδο των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στα στρατόπεδά τους από 03 Μαΐου 2022 έως 17 Μαΐου 2022, οι οποίοι να συνοδεύονται υποχρεωτικά από προσωπικό τους για έλεγχο των υλικών αυτών, όπως ακριβώς καθορίζεται στη διακήρυξη, αφού ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» Μεσογείων 227-231 ΤΚ 15561, Χολαργός Τηλέφωνο: 2106571758-1764 e-mail: geetha.c1.4@hndgs.mil.gr  Κωδικός NUTS: EL301

Χειριστές θέματος: Σχης (ΥΠ) Ανδρέας Τζέλης και Ανθστής (ΥΠ) Γρηγόριος Ασπρομάτης, ΓΕΕΘΑ/Γ1/Δ, τηλ. (ΕΨΑΔ) 8941758-1764, (Σταθερό) 210- 6571758-1764.

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ – Προμήθεια Α΄ Υλών, για την Κάλυψη Αναγκών του Διακλαδικού Προγράμματος Παραγωγής Χρωμάτων και Πλαστικών Ειδών του 691 ΒΕΒ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας