Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ “Θησέας”: Προμήθεια βασικών α’ υλών (αντιμόνιο)

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 56/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει 2ο Επαναληπτικό  Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια βασικών α’ υλών (αντιμόνιο) για κάλυψη αναγκών του προγράμματος κατασκευής συσσωρευτών του 303 ΠΕΒ».

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: διακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων, εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (241.935,48 €) συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 22η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 3483144 και ΦΑΞ: 210 3483239. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Λοχαγός (ΤΧ) Νικόλαος Σπυράκης, email: str-asdys-dpm3@asdys.gr

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου: Κοινοποίηση πρόσθετης ειδοποίησης της Αιγύπτου στον ΠΟΕ για πιστοποίηση Halal. Παράταση μη υποχρέωσης πιστοποίησης Halal για όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 (ως τελική ημερομηνία άφιξης στα αιγυπτιακά λιμάνια)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας