Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ “Θησέας”: Προμήθεια ειδών ιματισμού-υπόδησης

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 53/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει σχετικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο με θέμα: «Προμήθεια αναγκαιούντων ειδών ιματισμού – υπόδησης – εξάρτυσης, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σπουδαστών-τριών των παραγωγικών σχολών ΣΣΕ και ΣΜΥ».

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Συνολικού προϋπολογισμού ύψους διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενός ευρώ (299.901,00 €), συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 200147.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 28η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 01η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:15.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 348 3224. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπολοχαγός (Ο) Δημήτριος Κερμελής (email: strasdys-dpm3@army.gr ).

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: str-asdys-dpm7@army.gr ).

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ “Θησέας”: Προμήθεια φυσιγγιοθηκών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας