Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ “Θησέας”: Προμήθεια φυσιγγιοθηκών

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 51/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει σχετικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας από υπογραφή της με θέμα: «Προμήθεια φυσιγγιοθηκών, για κάλυψη επιτακτικών αναγκών Μονάδων, ΚΕΝ, μαθητών παραγωγικών σχολών, νεοπροσληφθέντων ΕΠΟΠ και αντικατάσταση των αντίστοιχων κανάβινων φυσιγγιοθηκών ΑΣΜΕ».

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Συνολικού προϋπολογισμού ύψους διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (299.970,00 €), συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 200144.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 28η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 01η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 348 3224. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπολοχαγός (Ο) Δημήτριος Κερμελής (email: strasdys-dpm3@army.gr ).

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: str-asdys-dpm7@army.gr ).

Προηγούμενο 135 Σμηναρχία Μάχης: Προμήθεια Υλικών και Εγκατάσταση Οπτικής Ίνας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας