Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Αναβάθμιση Συνεργείου Ερπυστριών-Τροχών

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’  αριθμ. 25/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, με θέμα: «Αναβάθμιση Συνεργείου Ερπυστριών – Τροχών (ΣΕΤ) του 304 ΠΕΒ – Πρόγραμμα 1/23 (Προμήθεια Μονάδας Υδροβολής Υλικών)».

Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 03η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) Τηλ. επικοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7].

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 04η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών [κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο χειριστή, Λοχαγό (ΤΧ) Νικόλαο Σπυράκη, στο τηλέφωνο (+30) 210 348 3144], στην τιμή ποσού ύψους είκοσι έξι ευρώ και δέκα λεπτών (26,10 €) ανά αντίγραφο, σύμφωνα με τους ΓΟ της διακήρυξης.

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το αργότερο μέχρι 10 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και θα παρέχονται εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. Αρμόδιο τμήμα είναι το: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ (Τμήμα Οχημάτων – Μηχανημάτων). Τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 348 3144 και e-mail: str-asdys-dpm3@army.gr (μνημονεύοντας στο θέμα τον αριθμό Α.Δ. 25/23 «Αναβάθμιση Συνεργείου Ερπυστριών – Τροχών (ΣΕΤ)»

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr ) και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας