Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Μίσθωση (ναύλωση) πλοίου 2ετούς διάρκειας, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 1 έτος, για την κάλυψη αναγκών θαλάσσιων μεταφορών προσωπικού, μέσων και υλικών της ΠΕ ΑΣΔΕΝ (80 ΑΔΤΕ)

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» / Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’  αριθμ. 14/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Μίσθωση (ναύλωση) πλοίου 2ετούς διάρκειας, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 1 έτος, για την κάλυψη αναγκών θαλάσσιων μεταφορών προσωπικού, μέσων και υλικών της ΠΕ ΑΣΔΕΝ (80 ΑΔΤΕ)».

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: επτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (720.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 187580.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 21η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 27η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:15.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 3483239. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Λοχαγός (ΕΜ) Ευάγγελος Γεωργακούλης (email: str-asdys-dpm2@army.gr ).

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: str-asdys-dpm7@army.gr ).

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ: Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ακτινολογικών εργαστηρίων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας