Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 31/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει σχετικό, 1ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΣΜΥ (συμπεριλαμβανομένων των χώρων του βρεφονηπιακού σταθμού Τρικάλων και των τριών υπό ανέγερση νέων κτιρίων της ΣΜΥ) και πλύσης σκευών εστιατορίων – μαγειρείων της ΣΜΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: επτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (788.670,97 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 196104.

Έναρξη υποβολής προσφορών η 22η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 21η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 27η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 3451748.

Υπεύθυνη επικοινωνίας, Αρχιλοχίας (ΔΥ) Ταξιαρχούλα Αραμπατζή (email: str-asdys-dpm5@army.gr )

Προηγούμενο Σύσκεψη μεταξύ των εκπροσώπων των Επαγγελματικών Φορέων της Πιερίας και του Κλιμακίου των Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας